Procedura de soluţionare a plângerilor conform Statutului CMR:

Art. 114.
(1) Plângerea împotriva unui medic se adresează colegiului al cărui membru este acesta.
(2) Plângerea împotriva unui membru în organele de conducere ale colegiului teritorial, cu excepţia membrilor în Adunarea generală, se depune la colegiul teritorial în care este înscris, care o înaintează Biroului executiv al Consiliului naţional al Colegiului Medicilor din România în vederea declanşării sau nedeclanşării anchetei disciplinare.
(3) În cazul în care plângerea este îndreptată împotriva mai multor medici, dintre care unul sau mai mulţi deţin funcţii de conducere, biroul consiliului colegiului teritorial va decide cu privire la declanşarea sau nedeclanşarea anchetei disciplinare împotriva medicilor care nu deţin funcţii de conducere, urmând ca pentru ceilalţi să înainteze plângerea Biroului executiv al Consiliului naţional al Colegiului Medicilor din România.
Art. 115.
(1) Plângerii i se va da curs numai în cazul în care conţine următoarele elemente de identificare:
a) numele, prenumele, domiciliul şi calitatea petentului;
b) numele, prenumele şi locul de muncă ale medicului împotriva căruia se face plângerea; c) descrierea faptei şi indicarea datei când aceasta a avut loc;
d) prejudiciul fizic şi moral creat pacientului;
e) semnătura petentului.
(2) În cazul în care petentul nu poate indica numele şi prenumele medicului împotriva căruia îşi îndreaptă plângerea, dar face dovada demersurilor în acest sens, colegiul teritorial va solicita unităţilor sanitare în care medicul îşi desfăşoară activitatea informaţiile necesare identificării acestuia.
(3) Plângerea se va depune personal, prin reprezentant cu împuternicire specială sau poate fi trimisă prin serviciile poştale sau de curierat.
(4) Nu se va da curs plângerilor trimise prin e-mail, fax ori depuse sau trimise în copii, ci se va formula doar un răspuns în care se vor invoca prevederile statutului referitoare la condiţiile prevăzute la alin. (3).